หลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) สาขาวิชาเอกปัญญาและการวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analytics and Intelligence) หรือ BA&I  
ปรับปรุงจาก Business Analytics and Research: BA&R
ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559
การปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาขาวิชาเอกให้ทันสมัยตรงตามความเป็นจริงในการทำงานซึ่งเป็นโลกของสหวิทยาการ
ผสมผสานระหว่าง การบริหารธุรกิจ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้าง Business Intelligence อันนำไปสู่ Competitive Advantage

การออกแบบหลักสูตรเปลี่ยนแปลงจาก tools มาเป็น Problem and solution-based เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจให้มากขึ้น

BA&I เน้นการวิเคราะห์และการ deployment นำไปสู่กลยุทธ์เชิงธุรกิจ สร้าง Business Analyst, Business Modeler และ Business Strategist
(ในขณะที่ วิทยาศาสตร์ข้อมูล – Data Science ในหลักสูตร CSIS ของคณะสถิติประยุกต์ ที่เน้นเรื่องการออกแบบข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานของข้อมูลขนาดใหญ่ สร้าง Data Architect และ Data Engineer)

เราจะเริ่มรับนักศึกษาทั้งภาคพิเศษและภาคปกติประมาณเดือนกันยายน 2559 นี้ และจะเริ่มเรียนในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ครับ

วิชา เสริมพื้นฐาน
สป 4003 ภาษาอังกฤษสำหรับสถิติประยุกต์
AS 4003 English for Applied Statistics
สป 4005 คลังข้อมูลใหญ่
AS 4005 Big Data Warehousing

วิชาแกน
สป 6001 การวิเคราะห์เชิงสถิติ
AS 6001 Statistical Analysis
สป 6002 เทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติ
AS 6002 Statistical Information Technology

วิชาเอก
สป 7301 วิธีวิทยาการวิจัยและการแสวงหาความรู้
AS 7301 Research Methodology and Inquiry Skills
สป 7302 ปัญญาและการวิเคราะห์กลยุทธ์
AS 7302 Strategic Analytics and Intelligence
สป 7303 ปัญญาและการวิเคราะห์การตลาด
AS 7303 Marketing Analytics and Intelligence
สป 7304 ปัญญาและการวิเคราะห์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
AS 7304 Customer Relationship Management Analytics and Intelligence
สป 7305 ปัญญาและการวิเคราะห์การเงิน
AS 7305 Financial Analytics and Intelligence
สป 7306 ปัญญาและการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ
AS 7306 Quantitative Risk Analytics and Intelligence
สป 7307 กราฟฟิคเชิงสถิติและการสร้างภาพนิทัศน์จากข้อมูล
AS 7307 Statistical Graphics and Data Visualization
สป 7308 ปัญญาและการวิเคราะห์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
AS 7308 Human Resource Management Analytics and Inteligence

วิชาเลือกในสาขาวิชาเอก BA&I
สป 7309 ปัญญาและการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน
AS 7309 Supply Chain Analytics and Intelligence
สป 7310 โปรแกรมทางการวิเคราะห์ธุรกิจ
AS 7310 Business Analytics Software
สป 7311 การวิเคราะห์ข้อมูลมิติสัมพันธ์
AS 7311 Spatial Data Analysis
สป 7312 การเงินเชิงพฤติกรรม
AS 7312 Behavioral Finance
สป 7313 แบบจำลองพหุระดับ
AS 7313 Multi-Level Modeling
สป 7314 การวิเคราะห์เครือข่ายสังคมและสื่อสังคม
AS 7314 Social Network and Media Analysis
สป 7406 การจัดการรายได้
AS 7406 Revenue Management
สป 7315 การออกแบบและจัดการฐานข้อมูลเชิงปฏิบัติ
AS 7315 Database Design and Management: Practical Approach
สป 7316 คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล
AS 7316 Data Warehousing and Data Mining
สป 7317 การจัดการข้อมูลใหญ่
AS 7317 Managing Big Data
สป 7318 การวิเคราะห์ข้อมูลประเภทข้อความ
AS 7318 Text Analytics
สป 7319 การวิเคราะห์ข้อมูลใหญ่
AS 7319 Big Data Analytics
วิชาเลือกที่น่าสนใจในคณะสถิติประยุกต์
สป 7220 การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
AS 7220 Operational Risk Management
สป 7221 การเงินองค์การ
AS 7221 Corporate Finance
สป 7222 การบริหารการลงทุน
AS 7222 Investment Management
สป 7223 วิศวกรรมการเงิน
AS 7223 Financial Engineering
สป 7224 เศรษฐศาสตร์สำหรับวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
AS 7224 Economicsfor Actuarial Sciences and Risk Management
สป 7225 การจัดการการตลาดเชิงยุทธศาสตร์
AS 7225 Strategic Marketing Management
สป 7226 การจัดการความรู้
AS 7226 Knowledge Management
สป 7227 การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า
AS 7227 Customer Relationship Management
สป 7204 การบริหารความเสี่ยงองค์การ
AS 7204 Enterprise Risk Management
สป 7203 คณิตศาสตร์การเงิน
AS 7203 Financial Mathematics
สป 7205 คณิตศาสตร์ประกันภัยเบื้องต้น
AS 7205 Introduction to Actuarial Mathematics
สป 7402 ตัวแบบการจัดสรรทรัพยากร
AS 7402 Resource Allocation Models
สป 7403 การจำลอง
AS 7403 Simulation
สป 7404 การจัดการสินค้าคงคลัง
AS 7404 Inventory Management
สป 7405 การจัดการการขนส่งและเครือข่ายการกระจายสินค้า
AS 7405 Transportation and Distribution Network Management
สป 7407 การควบคุมคุณภาพ
AS 7407 Quality Control
สป 7501 ระเบียบวิธีสำรวจความคิดเห็นสาธารณะและประชามติ
AS 7501 Poll and Public Opinion Survey Methodology
สป 7502 การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
AS 7502 Project Analysis and Feasibility Study
สป 7503 ประชากรกับการพัฒนา
AS 7503 Population and Development
สป 7504 การสร้างและพัฒนามาตรวัดทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
AS 7504 Scale Construction and Development for Social and Behavioral Sciences
สป 7505 การประเมินผลโครงการ
AS 7505 Project/Program Evaluation
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 ถนนเสรีไทยแขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ (+66) 2727 3035-40
โทรสาร (+66) 2374 4061
http://as.nida.ac.th/
Advertisements